Tuesday, 9 September 2014

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ခန္းမ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ကိုးရက္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမ နိန္႔ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာ္ေဇာဦး ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း(၂)


ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ခန္းမ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ ကိုးရက္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ ဦးဥတၱမ နိန္႔ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာ္ေဇာဦး ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း(၂)
===============================

ေနာက္ဥပမာတစ္ခုက ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီယန္ဆိုေရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္စြာ အခုနကေျပာေရ ဒုတယကမၻာစစ္ မတိုင္ခင္ ကာလေလာက္ကပင္ လက္တြိ႕တြိ႕ျမင္နီရေရ အခ်က္အလက္တိကို ၾကည့္ၿပီးေက လွမ္းျမင္ေရ။ ဂ်ာမနီမွာ ဟစ္တလာ အာဏာရေက ဥေရာပတိုက္ကို နာဇီဂ်ာမနီက သိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားဖို႔ဆိုစြာကို လွမ္းျမင္ေရ၊ ယင္းဟင့္နန္႔ တစ္ဆက္တည္း ဥေရာပမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိ သန္းခ်ီလို႔အသတ္ခံရဖို႔ဗ်ာလ္ဆိုစြာကို လွမ္းျမင္ပါေရ။ ယင္းအခ်က္တိကို ဘင္ဂူရီယန္ႀကိဳလို႔ေျပာခေရ။ တင္ႀကိဳလို႔ ရီးသားေျပာဆို တပ္လွန္႔ခေရ။ မ်ားမၾကာခင္မွာ သူႀကိဳတင္စိုးရိမ္ထားေရအတိုင္းျဖစ္လာခေရ။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွာ ဟစ္တလာ ဦးေဆာင္ေသာ နာဇီဂ်ာမနီက သတ္လို႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေပါင္း ေျခာက္သန္းေလာက္သီလားခေရ။

ယင္းအေျခအေနယင္းပိုင္ျဖစ္ပ်က္လာဖို႔စြာကို ဘင္ဂူရီယန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္တိက ႀကိဳတင္တြက္ဆျမင္ခကတ္ေကေလ့ေသာ တားဆီးဖို႔ အင္အား ယင္းပိုင္မျဖစ္လာေအာင္ ဟန္႔တားဖို႔အင္အား မရွိခ။ ယင္း အေျခအေနၾကားထဲမွာ မိမိရို႕လူမ်ိဳး၏ လာဖို႔အနာဂတ္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ဇာပိုင္လုပ္ဖို႔လဲ ဆိုစြာကိုရာ ဘင္ဂူရီယန္ရို႕လုပ္ႏိုင္ခကတ္ေတ။ သူရို႕ဇာလုပ္ေတေလးဆိုေက၊ လြန္ခေရ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိ အၿခီစိုက္နီထိုင္ခကတ္ၿပီးေက လြန္ခေရႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္က သူရို႕ႏွင္ထုတ္ခံရလို႔ ထြက္လား ခရေရ ယင္းလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ပါလက္စတိုင္းလို႔ေခၚေရ နယ္ေျမမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိအတြက္ အစၥေရး ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈတိ လုပ္ကတ္ပါေရ။

ယင္းပိုင္လုပ္ေတနီရာမွာ ဘင္ဂူရီယန္ရို႕ ဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္တိေရ အဓိကအလုပ္ႏွစ္ခုကို လုပ္ပါေရ။ နံပါတ္တစ္၊ ကမၻာအရပ္ရပ္က ဂ်ဴးလူငယ္လူရြယ္တိကို စုစည္းၿပီးေက ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ၀င္ၿပီးေက အဂၤလိပ္တိဖက္က ဒုတိယ ကမၻာစစ္မွာ ၀င္တိုက္ပီးကတ္ဖို႔ ႏိႈးေဆာ္ေရ၊ ေဆာ္ၾသေရ၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ၀င္ၿပီးေက နာဇီဂ်ာမနီကို တိုက္ကတ္ဖို႔ကို ႏိႈးေဆာ္လုပ္ေဆာင္ကတ္ေတ။

အဂၤလိပ္ႏိုင္ၿပီးေက ဟစ္တလာစစ္ရံႈးမွရာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိအတြက္ အေျခအေနေကာင္းဖို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေရ။ ယၿပီးေက နံပါတ္ႏွစ္လုပ္စြာက ယင္းအခ်ိန္က ပါလက္စတိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ထားေရ အဂၤလိပ္တိ၏ အမိန္႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီးေက ကမၻာအရပ္ရပ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိကို ကုန္းတစ္သြယ္ ရီတစ္ေၾကာင္း သေဘၤာႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္နန္႔ ပါလက္စတိုင္းထဲကို ခိုးလို႔သြင္းပါေရ။ နယ္ေျမကိုပိုင္စိုးေရဆိုစြာ ယင္းနယ္ေျမထဲမွာ လူဦးေရရွိမွ ပိုင္စိုးလို႔ ရေရအတြက္နန္႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ခိုးသြင္းစြာၿဖိဳက္ပါေရ။ ယင္း ခိုးသြင္းလာေရ လူတိကို ေဂ်ရုဆလင္ပိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးတိမွာ စုလို႔ထားဖို႕အစား ၿမိဳ႕မဟုတ္ေတ ေက်းလက္နယ္ေျမတိ၊ သဲကႏၱရတိမွာ ျဖန္႔လို႔ထားေရ။
ဇာျဖစ္လို႔ျဖန္႔လို႔ထားေလး ဆိုေက နယ္ေျမပိုင္စိုးမႈကို ရည္ရြယ္လို႔လုပ္စြာ ျဖစ္လို႔ ျဖစ္ပါေရ။ ပါလက္စတိုင္းကို ပိုင္စိုးဖို႔လိုပါေရ။
ေဒေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ရယူႏိုင္ေရ သင္ခန္းစာက ဇာပါေလး။ ဘင္ဂူရီယန္ရို႕ေရ တစ္ဘက္က အဂၤလိပ္ မဟာမိတ္ဘက္က ၀င္တိုက္နီစြာနန္႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ၿပီးေက လူခိုးသြင္း ခကတ္ေတ။ အဂၤလိပ္တိက ဇာကိုစိုးရိမ္ေလးဆိုေက၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးလူဦးေရမ်ားပါလတ္ေက အယင္ရွိနိန္ၿပီးသား အာရပ္မူဆလင္တိနန္႔ ပဋိပကၡျဖစ္ဖို႔စြာကို စိုးရိမ္လို႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိကို မသြင္းရလို႔ ကန္႔သတ္ အမိန္႔ထုတ္ ထားစြာျဖစ္ပါေရ။ ဘင္ဂူရီယန္ရို႕က ယင္းအမိန္႔ကို ဖီဆန္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေက ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးမွာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္း သတ္ျဖတ္ျခင္းခံနိန္ရေရ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတိအတြက္ လံုၿခံဳေဘးကင္းေသာႏိုင္ငံတစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ ခကတ္ပါေရ။

သင္ခန္းစာကဇာေလးဆိုေက မိမိရို႕လူမ်ိဳးတည္တံ့ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အလုပ္တိကို လုပ္ေတ နီရာမွာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရက ဇာမလုပ္ရ ညာမလုပ္ရလို႔ တားျမစ္ထားစြာတိကို မိမိရို႕၏ ဥာဏ္နန္႔ ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါေရ။

ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈ
================================
၁၉၁၈၊ ၁၉၁၉ ပတ္၀န္းက်င္၊ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမက အိႏၵိယျပည္ နန္႔ ျမန္မာျပည္ရို႕ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းကတ္ရဖို႔လို႔ စၿပီးေက ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တရားတိ လည္ေဟာနိန္ ေရအခ်ိန္မွာ၊ အာေရဗီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ တီအီးေလရင့္စ္ လို႔ အမည္ရေရ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတစ္ေယာက္စြာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ တကြဲတျပားျဖစ္နိန္ကတ္ေတ ကုလားအုတ္စီး အာရပ္မ်ိဳးႏြယ္စု တိကို စုစည္းေခါင္းေဆာင္ၿပီးေက ဖိႏွိပ္သူ တူရကီလူမ်ိဳးတိကို ေျပာက္က်ားစစ္နန္႔ တိုက္ပြဲ၀င္ခလို႔ ရွိနိန္ပါေရ။

အီဂ်စ္မွာအေျခစိုက္ေတ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တိက အခုနကေျပာခေရ ေလာရင့္စ္ကို ညႊန္ၾကားပါေရ။ ညႊန္ၾကား ခ်က္က ဇာပိုင္ဆိုေလးဆိုေက၊ မင္းစုလို႔ရထားေရ အာရပ္တိနန္႔ မဒီနာၿမိဳ႕ကို ၀င္တိုက္ပါ လတ္။ မဒီနာဆိုစြာ မကၠာၿမိဳ႕အနားက ၿမိဳ႕အႀကီးႀကီး။

စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားေရ တူရကီတပ္တိ လက္နက္အျပည့္အစံုနန္႔၊ ကတုတ္က်င္းတိနန္႔ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အျပည့္အစံုနန္႔ မဒီနာမွာ အေျခစိုက္ထားကတ္စြာ။ ေယအခါ ေလာရင့္စ္ က စိုင္းစားေရ။ ငါမွာရွိစြာ ကုလားအုတ္စီး အာရပ္တိစြာ ရိုင္ဖယ္ကိုေတာင္ေကာင္းေကာင္မပစ္ဖူး။ ျဗန္းဇိကာရနန္႔ အမိန္႔နာခံမႈလည္းအားနည္းေရ။ အၿမဲတမ္းတပ္တိ ရင္ဆိုင္တိုက္ေတ တိုက္ပြဲမ်ိဳးမွာ စနစ္တက် တိုက္ႏိုင္ေျခ မဟိ။ ေအပိုင္အာရပ္တိကို ဦးစီးၿပီးေက မဒီနာက တူရကီတိကို လားတိုက္ေက အားလံုး ကိုယ့္စကို သတ္သီစြာ နန္႔ အတူတူဗ်ာလ္မနားေယ။

ယေက ငရို႕ ကုလားအုတ္စီးအာရပ္တိ၏ အားသာခ်က္တိက ဇာေလး။ ဘီဒူအင္းအာရပ္တိစြာ အၾကမ္းခံေရ။ သဲကႏၱရထဲမွာ အျမန္ဆံုးႏႈန္းနဲ႔ ခရီးျပင္းႏွင္ႏိုင္ေရ။ ေႏြရာသီေခါင္ေခါင္မွာေတာင္ သဲကႏၱရထဲမွာ တစ္ရက္တည္းနန္႔ မိုင္တစ္ရာတစ္ဆယ္ ခရီးေပါက္ေအာင္ ခရီးျပင္းႏွင္ႏိုင္ေရ။ ေဒသနယ္ေျမ အေနအထားကို ကၽြမ္းက်င္ေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ငါရို႕လူတိ၏ အားသာခ်က္စြာ လ်င္ျမန္စြာေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈျဖစ္ေတ။ ထိပ္တိုက္ တိုက္ခိုက္မႈ အင္အားမဟုတ္။ “Our cards were speed and time, not hitting power.” လို႔ ေလာရင့္စ္က တြက္ဆၾကည့္ေရ။ ယင္းတြက္နန္႔ တိုက္ရိုက္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေက တိုက္ရိုက္ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲျဖစ္ေက တူရကီတိ အႏိုင္ရဖို႔လို႔ ေလာရင့္စ္က တြက္ဆၾကည့္ျမင္မိေရ။

ယေက မဒီနာၿမိဳ႕ကို တိုက္ရိုက္တိုက္လို႔မသိမ္းဘဲနန္႔၊ မဒီနာကို ပတ္ပတ္လည္၀ိုင္းထားေရ က်ယ္ေျပာေရ ကႏၱရ နယ္ေျမကို အုပ္စီးထားႏိုင္ဖို႔ဆိုေက၊ တူရကီတိစြာ မဒီနာၿမိဳ႕ထဲမွာ ခံစစ္အေနအထားခံနိန္ၿပီးေက တစ္နိန္ရာကိုေလ့ ထြက္လို႔မလားႏိုင္ေအာင္လုပ္ထားႏိုင္ေက၊ မဒီနာၿမိဳ႕ကို သိမ္းႏိုင္စြာနန္႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ဗ်ာလ္ေယ ဆိုၿပီးေက ေလာရင့္စ္သံုးသပ္မိပါေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ေလာရင့္စ္ရို႕စြာ ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲ မဆင္ႏႊဲဘဲနန္႔ မဒီနာ ပတ္ပတ္လည္က ရထားလမ္းတိကို ဖ်က္ဆီးေရ။ ေဖါက္ခြဲေရ။ ၁၉၁၇-ခုႏွစ္ ႏြီရာသီ အေစာပိုင္းမွာ မဒီနာပတ္ပတ္လည္က ရထားလမ္းပိုင္း (၂၅) ေနရာကို မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ခေရ။ ထို႔ေနာက္မွာ ရထားတိကို အႀကိမ္ႀကိမ္၊ သံႀကိဳးလိုင္းတိကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခေရ။ ထိုနည္းဗ်ဴဟာကိုက်င့္သံုးၿပီးေက ေလာရင့္စ္ရို႕ေရ တူရကီတိကို မဒီနာၿမိဳ႕က တစ္လက္မေတာင္ထြက္လို႔မရေအာင္ လုပ္ထားႏိုင္ခေရ။ သင္ခန္းစာ က မိမိ အနီနန္႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ဖို႔အင္အားမရွိေရ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္မတိုက္ဖို႔ ဆိုေရ သင္ခန္းစာ ျဖစ္ပါ ေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ဆိုပါဖိ . . . စိုင္းစားျပပါေမ။ ရခိုင္ျပည္တြင္း အနိန္အထားကို ေျပာစြာပါ၊ ရခိုင္ျပည္ပ အနိန္အထားတိကို ဆိုလိုစြာ မဟုတ္ပါ။ ေအနိန္႔ေအအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း ကိုယ့္စကို ေတာင္မင္းေက်ာ္ထြီး ၏ အဆက္အႏြယ္ ရခိုင္သူပုန္ဆိုၿပီး ရခိုင္တပ္ကိုေထာင္၊ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္ပံုစံနန္႔ တပ္ကိုေထာင္၊ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္လုပ္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္နန္႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲတိုက္ခိုင္းၾကည့္။ အားလံုးကိုယ့္လူတိကို စု,စုၿပီးေက သီခိုင္းစြာနန္႔ အတူတူ ဗ်ာယ္ေယ။
အၿမဲတမ္းတပ္မဟုတ္ေက၊ ေျပာက္က်ားတပ္နန္႔ပ်င္ေမေ၀၊ ဆိုၿပီးေျပာက္က်ားတပ္လုပ္ေကလည္း ေျပာက္က်ား တိကို ျဖတ္ေလးျဖတ္နန္႔ ဇာပိုင္ေခ်မႈန္းရဖို႔ေလး ဆိုစြာကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား၊ အမ်ားႀကီး လုပ္ဖူးၿပီးသား။

အခ်ိန္နန္္႔ နီရာ၊ ကာလေဒသ မဆီေလ်ာ္ေရ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲတိကိုလုပ္ေက၊ ဆရာစံရို႕ ဂဠဳန္သူပုန္ပိုင္ အဂၤလိပ္တိဘားမွာ အေခ်မႈန္းခံရလိမ့္ေမ။ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းပိုင္ ကာလေဒသဆီေလ်ာ္ေကေတာ့ခါ ဘီအိုင္ေအ ပိုင္ တပ္မ်ိဳးကို ေထာင္ႏိုင္၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ပါလိမ့္ေမ။

ေအး ဟုတ္ဗ်ာလ္၊ အၿမဲတမ္းတပ္ေလးမေထာင္ႏိုင္၊ ေျပာက္က်ားတပ္ေလး အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ ဆိုေက ဇာလုပ္ ကတ္ဖို႔ေတာင္။ လံုး၀ အေပ်ာ့ထည္အဆင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေက အလုပ္လုပ္ကတ္ရဖို႔ျဖစ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ကို ဖမ္းဆီးလို႔မရေအာင္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္မရွိေအာင္ လက္နက္မကိုင္ဂဲ့၊ အစိုးရကတားျမစ္ထားေသာ မတရားအသင္းဆိုစြာကိုလည္းမေထာင္ဂဲ့၊ ယင္းမရားအသင္း ဆိုစြာတိနန္႔လည္း အဆက္အသြယ္မလုပ္ဘဲ နန္႔ ရခိုင္ျပည္တြင္းမွာ နိန္၊ ရခိုင္ျပည္သူလူထုနန္႔ထိေတြ႕၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးရို႕၏ ျပႆနာတိကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္းပီး၊ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရခိုင္တိအတြက္ တိုးတက္ရရွိႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း၊ တိက်ရွင္းလင္းျပတ္သားေရ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ရခုိင္လူထု သိျမင္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္ဖန္တီး၊. . . ယင္းပိုင္ ယင္းပိုင္ လံုး၀ အေပ်ာ့ထည္လိုင္းကနိန္ ဆင္းလို႔လုပ္၊ ယင္းကနိန္ တျဖည္းျဖည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ပိုမို အားေကာင္းခိုင္ခံ့အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားတိကိုပါ ဖန္တီးတည္ေဆာက္လားႏိုင္ဖို႔ ဆိုေရ နည္းလမ္းေရ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ လက္ရွိျပည္တြင္းထဲမွာ လားနီေရလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါေရ။

မိမိကိုယ္ကိုသိ ရန္သူအေၾကာင္းကိုသိ
=========================
ေဒကနိန္႔ ေဟာေျပာခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ထက္ သေဘာတရာေရးပိုင္းက ေယဘုယ် သေဘာတိကို ေဆြးေႏြးလားဖို႔ ရည္မွန္းထားပါေရ။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ေနာက္ပိုင္းက်မွ တစိေခ်ေလာက္ ေျပာခပါေမ။
ကမၻာမွာ နာမည္အႀကီးဆံုး စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ပညာရွင္ ဆြန္ဇူး၏ နာေမႀကီး စကားတစ္ခြန္းဟိပါေရ။ “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles.” မိမိအေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာသိ၊ ရန္သူ႕အေၾကာင္းကိုေလး ေကာင္းစြာသိေက၊ တိုက္ပြဲေပါင္း တစ္ရာ တိုက္လို႔ တစ္ပြဲရံႈးဖို႔ေလာက္ကိုေတာင္ ေၾကာက္နိန္စရာမလို ဆိုေရ သေဘာကို ဆြန္ဇူးကေျပာစြာျဖစ္ပါေရ။

ရန္သူအေၾကာင္းကို ကိုယ္မသိခင္မွာ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုကိုယ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး နားလည္ထား သေဘာေပါက္ထားဖို႔လိုပါေရ။ ကိုယ္မွာ အားမရွိေက ကိုယ့္မာအားမရွိေၾကာင္းကို သိနိန္ရပါဖို႔။ ကိုယ္အားနည္း ေက ကိုယ္ဇာေလာက္အထိအားနည္းေရ ဆိုစြာကို သိနိန္ရပါဖို႔။
ၿပီးခေရ တစ္လႏွစ္လေလာက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလာနယ္စပ္မွာ ထိေတြ႕ပြတ္တိုက္မႈ စိတ္ေကေလာက္ ျဖစ္ေတ အခ်ိန္မွာ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တိုက္ပလိုက္ တိုက္ပလိုက္ ဆိုၿပီးေက လီထဲက ႀကံဳး၀ါးစြာတိ၊ အင္တာနက္ထက္မွာ စစ္တိုက္စြာတြိ႕လိုက္ရပါေရ။

အခ်က္အလက္နန္႔ ေဒတာနန္႔ စနစ္တက်သံုးသပ္မႈတိမလုပ္ဘဲနန္႔ စိတ္လိုက္ မန္ပါ ေျပာကတ္ေတ အေျပာတိစြာ မွန္ကန္ေရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိကို ခ်မွတ္စြာမွာ အေထာက္အကူမၿဖိဳက္စီႏိုင္ပါ။

ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၏ စစ္အင္အားကို အတိအက်ခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္ေတ အခ်က္အလက္တိ ကၽြန္ေတာ္ မရႏိုင္ေကေလ့ ယင္း ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ နန္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရို႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား သံုးစြဲႏိုင္မႈ ပမာဏကို ယင္းအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မိပါေရ။ Installed Power Capacity လို႔ေခၚေရ အဆင္သင့္တပ္ဆင္ၿပီးသား သံုးစြဲရန္အသင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပမာဏကို ယင္းအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ေရအခါ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ Installed Power Capacity က (၂၀) မက္ဂါ၀ပ္ရွိပါေရ။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ Installed Power Capacity က (၁၈၀၀) မက္ဂါ၀ပ္ေလာက္ရွိပါေရ။ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ Installed Power Capacity စြာ ယင္းအခ်ိန္က တစ္ေသာင္းႏွစ္ရာ မက္ဂါ၀ပ္ေလာက္ဟိပါေရ။ ယင္းအခ်က္အလက္တိကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုနယ္ေျမေဒသတိ၏ လတ္တေလာ ဓနအင္အား နန္႔ စီးပြားအေဆာက္အအံုကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္းမွန္းလို႔ရပါေရ။

ဓည၀တီေရတပ္စခန္း နန္႔ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရို႕ေရ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကနိန္ၿပီးေက ဇာျဖစ္လို႔ ေက်ာက္ျဖဴ နန္႕ အမ္းကို ေျပာင္းလားခေလ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ အတိအက်မသိ။ ေျပာကတ္စြာကေတာ့ခါ ဘဂၤလာဖက္က ဒံုးက်ည္ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ အကြာအေ၀း (missile range) ထဲမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေရာက္နိန္လို႔ ေျပာင္းလာခကတ္စြာ ေျပာကတ္ပါေရ။

ရန္သူ႕အေျခအေန နန္႔ မိမိအေျခအေနတိကို အရွိကိုအရွိအတိုင္း တိတိက်က်သိမွသာလွ်င္ လာဖို႔တိုက္ပြဲကို ဇာပံုဇာနည္းနန္႔ တိုက္ခိုက္ရဖို႔ေလး ဆိုစြာကို သိႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါေရ။ ေယမွသာလွ်င္ နပန္းလံုးလို႔တိုက္ရဖို႔လား၊ ေလာက္ေလးဂြနန္႔ပစ္ၿပီးေဂ ထြက္ၿပီးရဖို႔ အေျခအေနမ်ိဳးလား၊ ယာယီအရံႈးပီးၿပီးေက အားျပန္မြီးရဖို႔လား ဆိုစြာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါေရ။

လြန္ခေရႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္က ရခိုင္ျပည္ကို ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္း၏တပ္တိ သိမ္းပိုက္ၿပီးေက ထထြတ္ ညညက္ႀကီေအာင္ လုပ္ပခေရအခ်ိန္က စလို႔ ရခိုင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းစြာေရ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာနန္႔ ကြဲျပား ျပန္႔ႀကဲနိန္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (fragamented society) ျဖစ္လားခစြာေရ ေဒကနိန္႔အခ်ိန္အထိပင္ ျဖစ္ပါေရ။ ယေကေလးေသာ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားကို နလံျပန္ထေအာင္ မလုပ္ႏိုင္သိေကေလ့၊ ေဒကနိန္႔ ရခိုင္ျပည္၏ ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈစြာ ယခင္နန္႔မတူ ထူးကဲစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ညီညြတ္ေတကာလကို ေရာက္နိန္စြာကိုေတာ့ခါ တြိ႕ရပါေရ။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးခ်က္အခ်ိဳ႕
========================
သေဘာတရားေရးရာပိုင္း ေယဘုယ်အခင္းက်င္းအပိုင္းကို အေလးကဲေရ ေဆြးေႏြးခ်က္တိကို ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေျပာလားၿပီးေရ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ရပ္တည္နိန္ရေရ အနိန္အထား တခ်ိဳ႕ကို ေလးငါးခ်က္ေလာက္ ေျပာလားပါေမ။

(တစ္အခ်က္) ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရ ရခိုင္အပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားတိအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ပီးမထား။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ကို ပီးမထား။ ယေကေလ့ေသာ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုကိုလက္ခံၿပီးေက ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီးေက လုပ္လာခရပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔ေလး ဆိုေက လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရႏိုင္သိေကေလ့ ေျပာပိုင္ဆိုပိုင္ခြင့္ရေအာင္လို႕၊ အသံတစ္သံထြက္ခြင့္ရေအာင္လို႔၊ ေဒဖြဲ႕စည္းပံုကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္လို႔ ျဖစ္ပါေရ။

(ႏွစ္အခ်က္) အခုကၽြန္ေတာ္ရို႕ရထားေရ ျပည္ေထာင္စုဆိုစြာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုစြာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုစြာ၊ ျပည္နယ္အစိုးရဆိုစြာတိအားလံုးေရ အႏွစ္မပါ အခြံသက္သက္တိျဖစ္နိန္ေရဆိုစြာကို သိရပါဖို႔။ ယေက ေလ့ေသာ ယင္းအခြံတိကို ေ၀းမပစ္ဘဲ ယင္းအခြံတိမွာ အသားျဖည့္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစား ကတ္ရပါဖို႔။

(သံုးအခ်က္) ဗမာလူမ်ိဳးစြာ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ရခိုင္ႏြယ္ဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မဟာမိတ္လူမ်ိဳးျဖစ္ေတလို႔ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာရပါေရ။ ပထမဦးဆံုးေတာ့ခါ ယာယီမဟာမိတ္၊ ေနာက္ ေရရွည္မဟာမိတ္၊ ထိုကတစ္ဆင့္ ထာ၀ရ မဟာမိတ္တိျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္လားကတ္ရဖို႔လို႔ျမင္မိေရ။ ယင္းပိုင္တည္ေဆာက္ေတ ျဖစ္စဥ္၏ အဆံုးမွာ ဗဟိုအစိုးရဆိုစြာ ဗမာအစိုးရ မဟုတ္ဘဲနန္႔ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏အစိုးရ ျဖစ္လာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ရဖို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါေရ။ (ယင္းယာယီ မဟာမိတ္၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အနီအထားတိကိုလည္း စိုင္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္လားဖို႔ လိုပါေရ။)

(ေလးအခ်က္) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ျဖစ္လာဖို႔အေရးကို ဦးတည္ၿပီးေက ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္လားဖို႔ ဆိုေက၊ ျပင္ဆင္ရဖို႔အခ်က္တိထဲက အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို အာဏာပိုပီးထားေရ စနစ္မ်ိဳးနန္႔လားရပါဖို႔။ ဘက္ဂ်က္ကို ဗဟိုအစိုးရက တာ၀န္ယူေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ေရ ဆိုေရအခ်က္ကို ျပင္ပလိုက္ရပါဖို႔။

(ငါးအခ်က္) က်ဳးေက်ာ္ဘဂၤလီတိျပႆနာကို ျဖရွင္းဖို႔တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းက ယင္းသူရို႕ကို ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒ နန္႔ စစ္ေဆးၿပီးေက၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိလူတိကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳဖို႔၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိေရလူတိကို ဥပေဒနန္႔အညီ အေရးယူဖို႔ဆိုစြာကို တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ ျမင္မိပါေရ။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရလာေရ ဘဂၤါလီတိကို ျမန္မာျပည္မထဲကို အေျခစိုက္ နီထိုင္ခြင့္ပီးရဖို႔ စိုးလို႔ ဗဟိုအစိုးရကိုယ္တိုင္က ဘဂၤလီတိကို စစ္ေဆးမႈလုပ္စြာကို တမင္တကာ ၾကန္႕ၾကာ ေအာင္ လုပ္နိန္ေရလို႔ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုကတ္စြာ တိရွိနိန္ပါေရ။

(ေျခာက္အခ်က္) ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ အေရးႀကီးေရအခ်က္တိထဲမွာ တစ္ခ်က္က ျပည္နယ္တိမွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ဖို႔စြာ အေရးႀကီးပါေရ။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္ေတစနစ္အစား ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တိ ၿမိဳ႕ေကာင္စီတိေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေတစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒကို ျပင္ရ ပါဖို႔။ ျပင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရပါဖို႔။

(ခုနစ္အခ်က္) ျပည္နယ္၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ကို တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားနီစိုင္မွာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာကတ္ေတ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အရာရွိတိအနီနန္႔ နဂိုရွိၿပီးသား ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ကို အထက္ျမက္ဆံုး အထိေရာက္ဆံုးကုိင္တြယ္ႏိုင္ေအာင္ အားလံုးက ၀န္းရံပီးကတ္ဖို႔ လိုအပ္ေတလို႔ ျမင္မိပါေရ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္နီေရ အစိုးရဦးစီးဌာန (၈၀) ေက်ာ္ကို ကိုင္တြယ္ခြင့္ ရသေလာက္ကိုင္တြယ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ရဖို႔လို႔ျမင္မိေရ။

ဥပမာအားျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လြန္ခေရေလးငါးေျခာက္ႏွစ္က အရံသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ရာမွာ ရခိုင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိေရ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္းေလးအုပ္စုကိုလည္း ယင္းအရံသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ရာမွာ ပါလားခေရ။ ယင္းဟင့္တိေရ ဌာနဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တိက လြဲမွားစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ပိုင္ခြင့္အလြဲသံုးစားမႈတိလုပ္လို႔ အမ်ားျပည္သူနစ္နာမႈ ျဖစ္လားရေရ အေျခအေနျဖစ္ပါေရ။ ယင္းပိုင္မ်ိဳး မျဖစ္စီရေအာင္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္ထဲကနိန္ ဌာနဆိုင္ရာယႏၱရားကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စြမ္းပကားကို တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလားဖို႔လိုေရ လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါေရ။

(ရွစ္အခ်က္) အသစ္ေထာင္လိုက္ေတ ပလက္၀အၿခီစိုက္ ခမီးပါတီတစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တိထဲမွာ ပလက္၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရရွိေရး ဆိုေရအခ်က္တစ္ခ်က္ပါ၀င္ေရ။ ယင္းအခ်က္ကို ရခုိင္လူမ်ိဳးတိ အနီျဖင့္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံသင့္ေရ လို႔ျမင္မိပါေရ။ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ယွဥ္တြဲနီထိုင္ကတ္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ခမီးလူမ်ိဴးရို႕၏ ခ်စ္ၾကည္မႈကို အရင္ကထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ တည္ေဆာက္သင့္ေရ လို႔ ျမင္မိေရ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွာဆိုေကလည္း ခမီးအမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အတြက္ ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ တစ္နီရာ ေ၀ပံုက် သတ္မွတ္ပီးထားသင့္ေရလို႔ ထင္ျမင္မိပါေရ။

_____Coral Arakan News

0 comments:

Post a Comment