Sunday, 7 September 2014

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ သည္ ျပည္သူတ အမ်ိဳးသားေရးတြင္စိတ္ပါလာစီရန္ ႏိုင္ငံေရးတရား မ်ားကိုစတင္ ေဟာ ေျပာလီခသည္ ။ အစ တြင္ ရုပ္႐ွင္ ရံု မ်ား အားလပ္ ခ်ိန္ ပီးစဥ္ တြင္ ေဟာေျပာခရသည္ ။ ၁၉၁၂ - ႏွစ္ ခုႏွစ္ေလာက္ တြင္ ႏွမ ျဖစ္သူ မအိမ္စိုး ႏွင္ ့ ျမန္မာ လူငယ္ ( ၃၁ ) ဦး ကို ဂ်န္ပန္ႏိုင္ငံ သို ့ေခၚေဆာင္ လားျပီး ပညာသင္ ၾကားစီ သည္ ။ ၁၉၁၉ -ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို ့ ျပန္လာ ျပီး သူရိယ သတင္းစာ တိုက္ တြင္ သီတင္း သံုးကာ ႏိုင္ငံေရး တရားမ်ားစတင္ ရြီသားလီခသည္ ။


ထို ့ ေနာက္ ကမာရြတ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ ့ ျပီး တပါး တည္း သီတင္းသံုး ကာ ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲ မ်ား လွည္ ့လည္ ေဟာ ေျပာသည္ ။ တရားေဟာရာတြင္ အလြန္ေကာင္းသျဖင္ ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုက ဆရာေတာ္အား ပင္ ့ေဆာင္ ရာကားလမ္းမေပါက္ သည္ နီရာမ်ားတြင္ ထမ္း စင္ ျဖင္ ့ တရားေဟာ ပင္လင္ၿဖင့္ပင္ ့ ေဆာင္ ၾကသည္ ။ ထို ့ သို ့ ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးေစ ့ ခ်ပီးခေသာ ေက်းဇူး ေၾကာင္ ့ ( ၁၉၂၀ - ၂၁ ) ခုႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစတင္ သပိတ္ ေမွာက္ ၾကသည္ ။ ထိုအခ်ိန္ ဘုရင္ခံမွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ ျဖစ္သည္ ။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တိေပၚေပါက္ လာရန္အတြက္ အဓိက လႈံ႔ံေဆာ္ ပီးေသာ သတင္းစာ ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကို အစိုးရမွပိတ္ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာမခံေၾကးမ်ားေတာင္းခံလာသျဖင့္ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ ့ ပိတ္လိုက္ရျပီး သူရိယ၊ ျမန္မာ့အလင္း ၊ ပညာ ့ အလင္္း ၊ ဗႏၶဳလဂ်ာနယ္႐ို႕ သာက်န္္ခသည္ ။ ထိုစဥ္ ေ၀လမင္းသားျမန္မာျပည္ လာဖို႔ ခရီးစဥ္ အား၀ိုင္အမ္ဘီေအ အသင္းမွ ၾကီးမွဴး၍ သပိတ္ေမွာက္ရာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ့ကိုဖမ္းဆီးျပီး သပိတ္ေမွာက္ ရာတြင္ အေရးယူႏိုင္ေသာ ဘိြဳင္းကုတ္ဥပေဒ ( Boycott ) ကို အစိုးရမွ ျပဌာန္းလိုက္သည္ ။ ထိုသို႔ ဘုရင္ခံမွတင္းမာလာေသာအခါတြင္ ဆရာေတာ္မွာျငိမ္ခံမနီဘဲ ဘုရင္ခံဘားသို ့( ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ျမန္မာျပည္မွထြက္လား)ဟူေသာစာကိုဘုရင္ခံဘားသို႔ုလိုက္သည္။ ထသို႔ိုႏွင္ထုတ္သည့္စာကို သူရီယသတင္းစာမွ ေဖာ္ျပလိုက္ေသာအခါတြင္ ျပည္ သူမ်ားမွာအံအားသင့္ ျပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တိတိုးျမင္ ့လာၾကသည္ ။

ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ေမွာက္စဥ္က ဆရာေတာ္မွာအႏိၵယသို႔ ေခတၱ ေရာက္နီခိုက္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရတနာဂီရိတြင္ဟိေသာ ပါေတာ္မူဘုရင္ သီေပါမင္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္တိြ႔ဆံုခသည္ ။ ၁၉၂၂ -ခုႏွစ္တြင္ အႏိၵယ မွျပန္ေရာက္ျပီး ဖ်ာပံုခရိုင္ ေက်ာက္ကုန္းနယ္တြင္ ( လိပ္အခြံ ႏြာရမည္ ) ဟူေသာတရားေဟာေျပာမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခရသည္ ။ ဆရာေတာ္အဖမ္းခံရမႈေၾကာင့့္ သံဃာ့သမဂၢေပါင္း ( ၃၇ ) ခုေပၚေပါက္ ခသည္။ တႏိုင္ငံလံုးစည္းရံုးအံုၾကြလာသည္။ အစိုးရကိုအၾကည္ ညိဳ ပ်က္ေအာင္ေဟာေျပာ မႈေၾကာင့္ဆရာေတာ္အား ပုဒ္မ ၁၂၄ ( က )အရ မအူပင္ေထာင္တြင္ ေလးႏွစ္အျပစ္ပီး ခံရသည္ ။ ေထာင္တြင္းနီထိုင္မႈေကာင္းသျဖင့္ သံုးႏွစ္အၾကာမွာပင္ လြတ္ေျမာက္ လာခသည္ ။

ေထာင္မွလြတ္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးတရားမ်ားကို ဆထက္တပိုးေဟာ ေျပာလီရာ မႏၱေလးတြင္ ဆရာေတာ္၏လွံဳေဆာ္မႈေၾကာင့္ အဓိကရုန္း ျဖစ္ေပၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အစိုးရမွ ဆရာေတာ္အားရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒါဏ္သံုးႏွစ္ အၿပစ္ပီးခရာ ဆရာေတာ္သည္ အုန္းဆံထု ၊ ၾကိဳးက်စ္စေသာ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားလုပ္ခရ သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ေထာင္မွထြက္လာေသာအခါတြင္ တပည့္ဒယကာမ်ားမွ စုေဆာင္းေကာက္ခံထားေသာ အလွဴေငြမ်ားအား ဆရာေတာ္ထံအပ္ၾကရာ ၁၉၃၈ - ခုႏွစ္ တြင္ (တရုတ္ႏွင္ ့ဂ်ပန္ )အ ေၾကာင္းကို ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္ ့ ၀ီ၀ီဆာဆာ ထုပ္ခသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအျခီနီမွာလည္း ယႈပ္ထီြးသည္ထက္ယႈပ္ေထြးလာျပီး ေတာ္ လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ့မွာ အစိုးရမွပီးေသာရာထူး၊ စည္းစိမ္၊ အာဏာ႐ို႔ကိုယစ္ မွူးလာၾကျပီး ဆရာေတာ္အားပစ္ပယ္စျပဳလာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ အား လံုးဝပစ္ပယ္ခသျဖင့္ ဆရာေတာ္မွာ အျခီအနီမဲ့ျဖစ္ကာ ျဖစ္ေရပိုင္နီ ၊ ျဖစ္ေရပိုင္စားဘ၀ ျဖင့္ ဘ၀နီ၀င္ခ်ိန္ေရာက္ခရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာေတာ္မွာ ေလာကဓံတရား႐ို႕ ေၾကာင္ ့ ၁၃၀၀-ျပည့္ႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆုတ္ ၁၁ ရက္ ၊ ( ၁၉၃၉ -ခု ႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၉ -ရက္နိန္ ့) အေရာက္တြင္ ရန္ကုန္ဆီးရံုၾကီး၌ ခ်ိဳ႕တဲ့စြာျဖင့္ ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူ လားခလီသည္။

………………………………………………………………………
က်မ္းကိုး။ ။- ျမန္မာ ့စြယ္စံု က်မ္း အတြဲ ( ၁၅ ) -၁၉၇၆
- ထင္ရွား ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ( ေရႊ ဥၾသ ) - ၁၉၈၆

စာေရးသူအမွာ။ ။ သမိုင္းတြင္ခသည္ ့ သံဃာ့အာဇာနည္ ၾကီးမ်ား၏ သမိုင္း မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္မလားစီရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ သံဃာ ေတာ္မ်ား အေရးပါခပံု႐ို ့ကို မမိန္႔ေလွ်ာ့စီရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ဂနိန္႔အခ်ိန္အထိ သံဃာအာဇာ နီမ်ား သမိုင္းတြင္ပခုကၠဴျမိဳ႕၏ အေရးပါပံုကိုသိသာစီရန္ ႐ို႕ျဖစ္သည္ ။


http://burmesepeople.blogspot.com/2008/07/blog-post_30.html

0 comments:

Post a Comment