ဆရာတာ္ ဦးဥတၱမအေၾကာင္း

အဖအမည္ - ဦးျမသာဦး၊ အမိအမည္ - ေဒၚေအာင္ႂကြသူ၊ ေမြးဖြားသည့္ရက္ - ၁၈၇၉ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ လူနာမည္ - ေပၚထြန္းေအာင္ ၊ အျခားအမည္ - ဆံေကာက္ေခ်၊ ရဟန္းနာမည္ - ဦးဥတၱမ၊ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ - ေပၚထြန္းေအာင္၊ ေက်ာ္ထြန္းေအာင္ ၊ မအိမ္စိုး (ေမြးခ်င္းသံုးေယာက္ အႀကီးဆံုးသား)

ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၏ ေနာက္ဆံုးခရီး - ေက်ာ္ျမင့္လြင္

သူ႔ကၽြန္မခံ အမ်ဳိးသားဇာတိမာန္ ထက္သန္စြာျဖင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဦးစြာပထမ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို စတင္တပ္လွန္႔ႏွိဳးေဆာ္စည္း႐ံုးခ့ဲသူမွာ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမပင္ ျဖစ္ေပ သည္။

ကၽြန္ေတာ္သိေသာ ဦးဥတၱမ - ရန္ေအာင္

ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသည္ မထမကမာၻစစ္ မျဖစ္မီကပင္လွ်င္ ထိုစဥ္က အေ႐ွ႔တိုင္း၏ စံျပ မွတ္ေက်ာက္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ၾကြသြားေတာ္မူကာ ၈်ပန္၏ ဗဟုသုတကို ယူေတာ္မူသည္။ မိမိ၏ ဗဟုသုတကိုလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေတာ္မူသည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ပထမကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ခါနီးတြင္ ဆရာေတာ္သည္ ဗမာျပည္သို႔ ျပန္ၾကြလာေတာ္မူကာ ဗမာတစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူသည္။

ဦးဥတၱမ အတြင္းေရး

ဦးဥတၱမလို ပုဂိၢဳလ္ကား ျဖစ္ရလိုပါ၏။ သို႔ေသာ္ ဦးဥတၱမလို ေခါင္းေဆာင္ကား ဘ၀အဆက္ဆက္ မျဖစ္ရပါလို။ "ဒို႔ဗမာ ဘုန္းႀကီးအခ်ဳိ႔မွာ ပိဋကတ္စာေပကို သင္ရင္း ပိဋကတ္ထဲမွာပါတ့ဲ ပုဏၰားဥာဏ္ေတြကို ရလို႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြကို ပုဏၰားလိမ္နည္းႏွင့္ လိမ္ေနၾကၿပီ။ ဒါေတြကို သုတ္သင္ဖို႔ အေရးႀကီးေနၿပီ"

ဆရာေတာ္ အသွ်င္ဥတၱမ ႐ွားပါးမွတ္တမ္းဗြီဒီယို

Sayadaw U Ottama (Burmese: ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ [sʰəjàdɔ̀ ʔú ʔoʊʔdəma̰]; also U Uttama; 28 December 1879 – 9 September 1939) was a Burmese Theravada Buddhist monk, author and a leader of the Burmese independence movement during the British colonial rule.

Friday, 3 October 2014

Sayadaw U Ottama : A model of Scholar


As Myanmar saying goes “bright, but too late”, some feeling is striking me like what I am going to say about our national Hero is late. Presumably, the lateness can be assumed; nonetheless, not that much due to just today is his day, our National Hero Saydaw U Ottama’s day.

One of sophisticated modern techniques, web-based-networking, does really well in this time. Via it, all kinds of memorial activities dedicated to Sayadaw U Ottama have been flying throughout the world. Some produce flyers, some photos, some poems, some pieces of notes and so on. Is there a brilliant wonder such as to do fire-work for Sayadaw? RIGHT! We really wanted to but no chance! Anyway, the bird on the hand is definitely worthier: that is – Sangha Dana by serving with our hardly-head-up Rakhine noodle to the entire Sangha in the temple and our friendly, warmly, knowledgably meeting colored with Saydaw’s memorials.

In the wider sense, Sayadaw is widely regarded as a freedom-starter, as a national leader, as one who pushed back invaders to go home and grew No-Fear spirit to people against any Governance body.  More, throughout political history, he was the one who first was put in jail as a Buddhist monk for political speech against British Hegemony. So, was he a politician or a nationalist?

Personally for me, neither of them is he but a scholar. I am not going to utilize here some diacritical, academic precise jargon term to describe him. By myself, I feel the term scholar totally enough to refer to him with Buddhistic, Humanistic, nationalistic view. Of course, the term scholar is no more needed to modify, due to having done well before and very easily get in it, but for some reasons with more precise and more penetration into his activities, to re-define that term again will be very fitting, I assume.            

A scholar or Buddhist scholar for him as I found his life-long activities is someone who can adjust to balance between Government and Civil society.  No necessarily thoroughly looking but from a certain distance, even observing it, well-balance between them will be hardly found out. In the middle of them, nevertheless, honoured scholars in wide range have been always trying to customize fair-balanced-system throughout the history all around the world.

We can proudly say one of them who trying to sort things out in the messy world was Sayadaw, who definitely saw it that throughout the Asia continent, at the time, almost 80% such huge land was governed by invaders: From Europe, predominately British: From Asia, Japanese. Sayadaw’s dislike would be definitely British Hegemony overwhelming to our nation, Myanmar, a Buddhist land with such Buddhist icons: Shwetigone and Mahamuni. Situation would be very serious with long nightmare of fear against British. National characteristic Buddhism or Buddhist education was deteriorating but colony-based- education was growing. Such un-balanced condition couldn’t make such Buddhist scholar, Sayadaw U Ottama, tolerance more. Thus, he started to break out nation-wide-fear against British, by saying this: "Craddock, Get Out!"      


Credit: Sayadaw U Ottama : A model of Scholar